ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΕΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ
07/10/2020

Μια σημαντική υποχρέωση έχει ανακύψει τους τελευταίους μήνες για τους εκμισθωτές ακινήτων , η οποία μάλιστα έχει και καταληκτική ημερομηνία την 04η Δεκεμβρίου 2020. Η υποχρέωση αυτή αφορά στην επικαιροποίηση πάσης φύσεως μισθωτηρίων , ακόμα και αυτών που αφορούν σε δωρεάν παραχωρήσεις . Οι υπόχρεοι εκμισθωτές θα πρέπει μέχρι την ημέρα εκπνοής της προθεσμίας να μεταβούν στη σελίδα της ΑΑΔΕ και πιο συγκεκριμένα στην εφαρμογή των μισθωτηρίων , και όσα μισθωτήρια 1) έχουν λήξει , 2) υπάρχουν σε χειρόγραφη μορφή και ανανεώνονται σιωπηρά , 3) έχει υπάρξει τροποποίηση ως προς τους εκμισθωτές , 4) είναι δωρεάν παραχωρήσεις ή 5) ο μισθωτής έχει αποχωρήσει πριν τη λήξη του συμβολαίου και δεν έχει ακολουθήσει κάποια άλλη μίσθωση για το εν λόγω ακίνητο , να προβούν στις σχετικές τροποποιήσεις προκειμένου όλες οι παραπάνω περιπτώσεις να είναι ενήμερες . Επίσης σε αρκετές από αυτές τις μισθώσεις θα πρέπει να συνταχθεί εκ νέου και χειρόγραφο μισθωτήριο . Και επειδή σίγουρα προκύπτει το ερώτημα ως προς την χρησιμότητα αυτών , η απάντηση έχει δύο παραμέτρους , πρώτον σχετίζεται με την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας ακίνητου που θα ξεκινήσει από 01/01/2021 και δεύτερον αποσκοπεί στον συσχετισμό του εντύπου Ε2(συνοδευτικό έντυπο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος , που δηλώνονται τα ενοίκια) με τα υπάρχοντα μισθωτήρια .

Όπως λοιπόν συμπεραίνεται από τα ως άνω περιγραφόμενα , κρίνονται αναγκαίες οι παραπάνω δηλωτικές υποχρεώσεις , καθώς φαίνεται ότι πλέον οδεύουμε στην πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση των φορολογικών δεδομένων .